“To learn, to teach and to apply for the benefit of mankind”

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့အတွက်

မဟာဘွဲ့သင်တန်း၂နှစ်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်၊၊ ပထမနှစ်မှာ စာသင်ကြားရမည့် ကာလဖြစ်ပြီး ဒုတိယနှစ်မှာ ကျမ်းပြုစုရမည်၊၊

Developed by IT Website Admin Team - Email:informationtechnology.ptu@gmail.com, Phone: 09256619292